Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka

 

(została stworzona tylko dla dobra dzieci)

  

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

 

1. Dzieci są przyprowadzane do Żłobka i odbierane przez Rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione przez Rodziców. Jeśli Żłobek będzie miał obawy, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa może poprosić rodziców o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie miało wątpliwości. Osoby odbierające dzieci są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki oraz podczas powrotu z niej. Przyprowadzając dziecko do Żłobka należy powierzyć je opiekunowi.

 

2. Rodzice mogą przyprowadzać dziecko od godz. 630 najpóźniej do godz. 830.

 

3. Jeśli dziecko przychodzi bardzo wcześnie do Żłobka, pozostaje pod opieką opiekuna w grupie zbiorczej. Następnie pod opieką swoich opiekunów wychowankowie rozchodzą się do pozostałych sal. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe i czyste.

 

4. Nie należy przyprowadzać do Żłobka dzieci podejrzanych o chorobę np. katar, kaszel, gorączka itp., ponieważ mogą zarażać dzieci zdrowe.

 

5. W przypadku stwierdzenia przez opiekuna występowania u dziecka podejrzanych objawów chorobowych Rodzice zostają powiadomieni o tym fakcie telefonicznie i zobowiązani są do odebrania wychowanka ze Żłobka i proponujemy udać się z nim do odpowiedniej służby medycznej.

 

6. Jeżeli dziecko było nieobecne w żłobku przez jeden dzień z powodu objawów mogących świadczyć o chorobie, to należy wydłużyć jego nieobecność i poddać obserwacji w warunkach domowych w następnym dniu.

7. Dziecko wchodzi do sali o własnych siłach, a jeżeli nie ma takiej możliwości to podawane jest przodem do opiekuna tak, by dziecko nie miało wrażenia, że jest „wydzierane” rodzicowi.

 

 

 

II ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez Rodziców. To Rodzice decydują komu powierzyć pieczę nad dzieckiem w drodze ze żłobka.

2. W przypadku upoważnienia telefonicznego osoby odbierającej dziecko opiekun lub osoba dyżurująca zobowiązana jest do sprawdzenia dowodu tożsamości. W sytuacjach niejasnych pracownicy zobowiązani są wykonać telefon potwierdzający do Rodziców dziecka. Odbiór dzieci odbywa się od godziny 1400 najpóźniej do godziny 1700.

3. Nie zaleca się, aby Rodzice wcześniej odbierali dzieci ze względu na czas realizacji przez opiekunów zajęć tematycznych.

4. Po zgłoszeniu się Rodzica w sali żłobkowej, to on przejmuje nad nim opiekę.

5. Żłobek może nie wydać dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu lub ma miejsce zachowanie agresywne. Opiekun, który zatrzymuje dziecko w grupie ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Dyrekcji. Następnie powiadamia się o tym fakcie drugą osobę z rodziny dziecka lub upoważnioną.

6. Rodzice mogą wystąpić z prośbą o nie wydawanie dziecka określonym osobom pod warunkiem dostarczenia stosownego orzeczenia sądowego.

 

III PARKOWANIE SAMOCHODU

1. Zaleca się, by podczas przywożenia/odbierania dziecka z placówki parkować samochód wzdłuż ulicy Rejtana/Wigury, ewentualnie na parkingu przy ulicy Jaworowej 5. Nasza placówka nie dysponuje tyloma miejscami, aby pomieścić wszystkie samochody. Dodatkowo nie powoduje to napięć wśród najbliższego sąsiedztwa, oraz nie stwarza zagrożenia biegającym przy żłobku dzieciom (wcześniej odebranym przez rodziców).