STATUT PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI  
ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

ŚWIAT DZIECKA OPIEKA I ZABAWA

ARKADIUSZ BRZOZOWSKI
 
I. NAZWA, MIEJSCE ORAZ ZASADY PROWADZENIA PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI 

 

1. Punkt Dziennej Opieki prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach Punktu Dziennej Opieki, opiekę nad dziećmi sprawuje Dzienny Opiekun. 

2. Nazwa: Świat Dziecka Opieka i Zabawa Arkadiusz Brzozowski

3. Miejsce prowadzenia: ul. Rejtana 66, 83-110 Tczew. Organem prowadzącym Punkt Dziennej Opieki jest Świat Dziecka Opieka i Zabawa Arkadiusz Brzozowski

5. Organizację wewnętrzną Punktu Dziennej Opieki określa niniejszy statut nadany przez firmę Świat Dziecka Opieka i Zabawa Arkadiusz Brzozowski

6. Dziecko może zostać skreślone z listy uczęszczających do Punktu Dziennej Opieki z następujących przyczyn: 

a)Nieregularnego wpłacania odpłatności;  

b)Braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka;  

c)Zalegania z opłatą za pobyt dziecka powyżej jednego miesiąca; 

d)Notorycznego nieprzestrzegania przez rodziców dziecka regulaminu Dziennego Opiekuna; e)Przyprowadzania do Punktu Dziennej Opieki chorego dziecka.

 

II. CELE I ZADANIA PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

Punkt Dziennej Opieki, realizuje cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz odwołując się do  Konwencji Praw Dziecka. 
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

2. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć rozwojowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

4. Holistyczny rozwój każdego wychowanka oraz przygotowanie go do podjęcia edukacji przedszkolnej.

5. Rozpoznawanie i wspieranie potencjału każdego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  wzrastających w środowiskach defaworyzowanych i ubogich kulturowo.

6. Zachęcanie do nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych podczas podejmowania wspólnych zadań i zabaw.

7. Stworzenie bezpiecznego środowiska oraz higienicznych warunków podczas pobytu w placówce. 

8. Integrowanie wszystkich podmiotów związanych z funkcjonowaniem placówki.

9. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
 
III. DZIENNY WYMIAR GODZIN PRACY PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI 

 

1. Punkt Dziennej Opieki  pracuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący Punkt Dziennej Opieki.

2. Dni wolne ustala Organ Prowadzący Punkt Dziennej Opieki.

3. Punkt Dziennej Opieki zastrzega sobie prawo do ustalenia dni wolnych pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. W okresie wakacyjnym Punkt Dziennej Opieki nieczynny będzie (corocznie) przez dwa tygodnie (w jednym ciągu) z powodu przerwy remontowej (modernizacyjnej).

5. Punkt Dziennej Opieki poda do wiadomości rodziców dni wolne na następny rok kalendarzowy  nie później niż do końca września roku poprzedzającego.

 

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI 

 

1. Punkt Dziennej Opieki przyjmuje dzieci w wieku od  1. roku życia do ukończenia lat 3,  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu Dziennej Opieki jest:

a. Dostarczenie „Karty zgłoszeniowej do Dziennego Opiekuna” (Karty zgłoszeniowej do Żłobka) dostępnej w Punkcie Dziennej Opieki, Przedszkolu Bajkowym (83-110 Tczew, ul. Szewczyka Dratewki 3), na stronie internetowej www.swiat-dziecka.net.

b. Podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) sprawującego nad dzieckiem władzę rodzicielską umowy o świadczenie usługi Dziennego Opiekuna.

c. Akceptacja regulaminu (statutu).

d. Podanie podstawowych informacji niezbędnych do należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.

e. Wpłacenie wpisowego. 

 

Termin rekrutacji na dany rok określa Organ Prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane do Punktu Dziennej Opieki przez cały rok.
 
V. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PUNKCIE DZIENNEJ OPIEKI

 

1. Stała opłata za pobyt dziecka w Punkcie Dziennej Opieki wynosi 1450 zł miesięcznie.

2. W razie nieobecności dziecka przysługuje zwrot 7 zł za każdy dzień. 

3. Wpisowe wynosi 300 zł, uiszczenie opłaty wraz ze złożeniem karty zgłoszeniowej gwarantuje miejsce w żłobku - jeżeli takie jest w danym momencie. 

VI.  INFORMACJE KOŃCOWE

 

W ramach całodziennej opieki oferujemy zajęcia o których mowa w Art.II oraz całodzienne wyżywienie.